RO     HU     EN

 

Tomka Ferenc: A kereszténység- az öröm vallása

 

Ha keresztények vagyunk, nem elég csupán templomba járni, hanem Jézust is követni kell. Feri atya könyve egy őszinte, alázattal megírt tanúságtététel az életéről, ahol végül Jézus erejével győzelmet aratott, és megtalálta a keresztény élet örömét.

Ára: 25 lej

 

 

P Bocsa József Sch. P.: Lelki elsősegélycsomag

 

A könyv célja a keresztény hit elemeinek megtanítása. Részletes segédeszköz a támaszokról és akadályokról élvezetes formában.

Ára: 25 lej

 

 

 

P.Dr. Aczél László Zsongor OSPPE: A lelki sötétség és megtisztulás imája 

Minden keresztény számára hasznos kézikönyv  Zsongor atya írása a lelki szárazságról, amely a megtisztulás, a passzív összeszedettség időszakává válhat, ha hagyjuk, hogy Isten bevilágítson a lélek sötétségébe. Mi segít és mi akadályoz ezen az úton? 

 

Ára: 28 lej.

 

 

 

A. Hoekendijk, F. Horsthuis: Látom a megnyílt eget 

A szerzők arra vállalkoztak, hogy bemutassák az olvasónak az eljövendő világ szépségét. Bármennyire is hihetetlen, de egyszer mindenkinek be kell fejeznie a földi életét. Nincs kivétel! De mi lesz azután? Találkozunk Jézus Krisztussal teljes isteni dicsőségében. Belépünk egy olyan országba, amelynek szépségére, örömére, boldogságára nincs szavunk - mert felülmúl minden földi képet...

Ára: 15 lej.

 

 

 

 

 P. James Manjackal MSFS: Szabadulás a törvény átkától

Manjackal atya újabb könyvében a családfagyógyításról ír. Felébreszti bennünk a felelősséget családunk és őseink iránt. Könyv

ének erős alapja a Szentírás és a Katekizmus. Ezenkívül saját tapasztalatait is beleszövi, hiszen bejárta a világot, sok lelkigyakorlatot tartott, és sok problémás családi helyzetet oldott meg Isten segítségével az elmúlt negyven évben.

Ára: 22 lej.

 

 


 

Zlatko Krznaric: Jézus meghívott, hogy tanúja legyek!

Magával ragadó történetek gyűjteménye arról, hogyan tapasztalta meg Isten barátságát a szerző különféle élet helyzetekben. Vallomás Isten csodálatos tetteiről és egy ember lelki fejlődéséről.

Ára: 2o lej

 

 

 

 

 

 

Cyril John: A közbenjárás imája

 
A szerző szerint, aki India Kerala tartományából származik, a közbenjárás szövetségre lépés Istennel, küldetés a világért. A közbenjáró ima Isten üdvözítő tervének része.
Legfőbb ideje felébrednünk, és harcba szállni az Egyház és világ megújulásáért!

Ára: 2o lej

 

 

 

 

 

Merlin Carothers: A dicsőítésben rejlő erő

Merlin Carothers felfedezte a dicsőítő ima szívet megújító erejét. A Szentírás alapján fölismerte, hogy Isten - az Ő végtelen jóságában - mindenből jót akar kihozni (vö. Róm 8,26), ezért már előre lehet Őt dicsőíteni, már előre hálát lehet Neki adni. Ezáltal megújul a kapcsolata Istennel, az emberekkel és a világgal. E könyv által sok keresztény megtalálta hitéletének új dinamizmusát. Ajánljuk mindazoknak, akik nem tudnak kilépni a csalódások és fájdalmak nyomasztó szorításából... ez a könyv megmutatja a kivezető utat. S mindazoknak, akik életükben először vagy talán újból meg akarják ízlelni az Istennel élt élet igazi gyönyörűségét.

Ára: 20 ron

 

Mary Usha S.N.D nővér: A gyógyulás rejtett forrásai

Ez a könyv a gyakorlatból született. Mary nővér azt írta le, amit megtapasztalt. Évek óta járja a világot, beszél Isten irgalmas szeretetéről, megbocsátásáról…együtt imádkozik a betegekkel…és azok meggyógyulnak. Különösen fontosnak tartja a gyermekkorban elszenvedett lelki sérülések gyógyítását. Ezzel kapcsolatba hozza a testi megbetegedéseket, ahogy ezt a lehetséges összefüggést a modern pszichológia is kimutatta. Különösen azoknak ajánljuk, akik szeretnének meggyógyítani lelkük rejtett sebeiből. De azoknak is, akik emberekkel foglalkoznak, hogy a könyv által jobban megértsék, segítsék és szeressék fájdalmat hordozó embertársaikat.

Ára: 15 ron

 

Dr. Gloria Polo Ortiz: Akit villámcsapás ért

Beszámoló a túlvilágról

Ára: 1o ron

 

 

 

 

 

Michael H. Brown: Életmisszió- A család sebeinek gyógyítása

A család a legszentebb emberi közösség, amely végigkíséri életünket. Nem mindegy, hogy mit kapunk családunktól, s mit hagyunk gyeremekeinkre. A bűnökkel terhelt családi háttér sok bajt, problémát okoz az utódoknak. A Szentírás és a tanúságtételek alapján a szerző arra a felismerésre vezeti olvasóit, hogy a család megtud szabadulni a terhes örökségtől. Jézusnak van hatalma meggyógyítani és megszabadítani családunkat! Ez a hívő ember számára örömhír. Nem kell tovább cipelni családfánk terheit! Nem kell testi-lelki betegségek rabságában élni! A szebb jövő itt van az ajtóban, csak ki kell nyújtani a hit karját és elfogadni azt.

Ára: 14 ron

 

Matthew Linn SJ - Sheila Fabricant - Dennis Linn, SJ: Életünk 8 szakaszának gyógyítása

"Ez a könyv a szerzők sokéves lelkipásztori tapasztalatainak gyűjteménye, amely gyakorlati, könnyen elsajátítható alapelveket kínál a lelki fejlődés elősegítéséhez. Az egyes történetek bemutatása a keresztény gyógyító imádság hatékonyságát példázza az emberi élet során szerzett sérülésekkel, megrázkódtatásokkal és törésekkel kapcsolatban."  Minden ember titok. Mindenki egy külön világot hordoz magában. Öröm és szomorúság, érdekes tulajdonaságok villannak fel előttünk a másokkal való találkozások folyamán... de a háttér ismeretlen marad. Miért tudsz örülni, miért vagy olyan szelíd, békés, vagy éppen ellenkezőleg, haragos, békétlen?Ezekre a kérdésekre keres választ a három szerző e könyvében, az emberi életet nyolc fejlődési szakaszra osztva, a születéstől a halálig.

Ára: 2o ron

 

Leo Tanner- Urban Camenzind : Élni a lélekből

Ára: 17

 

 

 

 

 

 

Neal Lozano: Eloldozva
Szabadság Krisztusban: A szabadító szolgálat kézikönyve

Ez a könyv a gonosz lélektől való szabadítás lefolyásáról szól. Sokéves tapasztalat alapján Neal Lozano részletesen bemutatja, hogyan lehet felismerni a gonosz befolyását és hogyan lehet ettől szabadulni. Kiemeli a szentgyónás és a megbocsátás fontosságát. De figyelmeztet arra is, hogy mindig nagy alázattal végezzük ezt a szolgálatot, mert Jézus az, aki szabadít és nélküle semmit se tehetünk (Jn 15,5). Neal Lozano Pennsylvaniaban él, katolikus, "Az Atya szíve" nevű evangelizációs szolgálat alapítója és vezetője. Feleségével a világ sok országában járt és beszélt a mennyei Atya szeretetéről, és hozzásegítette az embereket a lelki szabadsághoz. 

Segítség azok számára, akik tájékozódni akarnak a gonosztól való szabadítás szolgálatáról.

Ára: 22 ron

 

 

John H. Hampsch: Gyógyulásunk forrása az Eucharisztia

Hampsch atya arra tanít bennünket ebben a könyvben, hogy az Oltáriszentség nagyobb hittel s nagyobb szeretettel vegyük magunkhoz! A szentáldozásban nemcsak Jézussal találkozunk, hanem megtapasztalhatjuk testi és lelki gyógyulásunkat is. Sőt megszabadulhatunk a gonosz lélek tamadásaitól. A gyümölcsöző szentáldozáshoz azonban szükséges a belső előkészület és az élő hit.
Jézus Eucharisztiában való jelenléte által át akar formálni bennünket. "A kegyelemnek ezt a forrását maga Isten alapította, szinte könyörögve hív minket, hogy vegyük Őt magunkhoz,
mert meg akarja menteni életünket" - írja a szerző. Ha befogadjuk az Eucharisztia erejét, annak rendkívüli hatásai lehetnek testi és lelki életünkben.

Ára: 20 ron

 

Katona István: Hiszel-e Istenben?

A hit alapjai - keresőknek, bérmálkozóknak, hit ismeretek felfrissítésére.

Ára: 22 ron

 

 

 

 

 

 Jose H. Prado Flores:
Hogyan evangelizáljuk a megkeresztelteket?

Evangelizátor-képző - A Pál-kurzus  alapkönyve.
Komolyan kell venni a megtérést,
a hit továbbadását, a szeretet parancsát.

Ára: 1o ron

 

 

 

Emiliano Tardif és Jose H. Prado Flores: Jézus él!
(új kiadás)

Ez a könyv csodákról szól! Arról, hogy Isten szeret, nem hagyott el bennünket! Többen meggyógyultak, amikor ezt a könyvet elolvasták. A gyógyulás mellett a szívük megtelt örömmel. Örültek Isten közelségének, szeretete megtapasztalásának. Örültek hitük megelevenedésének. Annak, hogy Jézus él! Ezt hangsúlyozza Tardif atya az egész könyvön keresztül. Azért imádkozik a mennyben, hogy minden olvasója megtapasztalja az élő Jézust. Erre a megtapasztalásra, sőt  a Jézussal való találkozásra hív ez a könyv.

Elég csak a főcímekre pillantani: testi gyógyítás, belső gyógyítás, kiengesztelődés, szabadulás a gonosz lélektől, evangelizáció. Mindezekből láthatjuk, hogy a legizgalmasabb kérdésekről van szó, melyekben az élő Jézus hatalma nyilvánul meg. Olvasás közben megelevenedik előttünk az Evangélium: "Vakok látnak, sánták járnak... süketek hallanak..." (Lk 7,22)

Ez a könyv prófétai. Isten üzenetét közvetíti! Aki elolvassa, megérti, mit jelent a modern keresztény élet: egész szívvel hinni, egész életünket Istennek adni és a teljes Evangéliumot megvalósítani!

Ára: 20 ron

 

 

 Katona István - Kunszabó Zoltán: Meghívás az életre
Lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek

Ez a könyv segítség azoknak a felnőtteknek, akik rendbe akarják hozni életüket egy átfogó életgyónás formájában.Isten személyes kapcsolatba akar lépni velünk. Ennek a szerető kapcsolatnak az akadálya a bűn. Ha szívünk tele van rosszindulattal, hazugsággal, lázadással, haraggal, akkor nem leszünk képesek személyes kapcsolatba lépni az Úrral. Nem szolgálhatunk a bűnnek és ugyanakkor az Istennek. Jézus határtozottan megmondta: "Senki sem szolgálhat két Úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (Mt 6,24) A szívtisztaság nem csak az Úrral való kapcsolat szempontjából fontos, hanem saját boldogságunk szempontjából is. Isten növekedésre hív bennünket. Lelki növekedésünket akadályozzák a bűnök. Ha nem akarunk éretlen, boldogtalan emberek lenni, ha be akarjuk fogadni azt a teljes életet, amit Isten felkínál nekünk, akkor kerülnünk kell a bűn minden formáját.

Ára: 15 ron

 

Margarete Armstorfer: Megtérésem története

Sokan fordulnak varázslókhoz és jósokhoz, akik az okkultizmus legkülönbözőbb ágait művelik: mágiát, asztrológiát, kártyavetést, reikit, stb. Ezoterika mindenütt, amerre a szem ellát. Csak nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mindezekkel az ördög és a gonosz szellemek állítanak nekünk csapdát.

Margarete Armstorfer, a volt reiki-mester vallomásából megtudjuk, hogy amikor gyógyítást keresett súlyosan beteg férjének, hogyan hatolt egyre mélyebbre a reiki sötét világába, és később milyen sikereket ért el ezzel a mesterséggel. Ám ennél is megragadóbb, amikor arról ír, hogy milyen nehéz volt és milyen sokáig tartott visszatalálni az igazi kereszténységhez, a katolikus egyházhoz, és milyen sok szakasza volt ennek a folyamatnak. Az Ausztriában élő katolikus ápolónő segíteni szeretne azokon, akik beleestek az ezoterikus gyakorlatok csapdájába. Imádkozik olvasóiért, hogy mindenki felismerje a katolikus Egyház szépségét és a szentségek gyógyító erejét.

Ára: 11 ron

 

 

Jose H. Prado Flores: Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot a megkeresztelteknek!

Az Evangélium hirdetése egy örömöt adó élet hirdetése! Ez az öröm abból fakad, hogy Jézus Krisztus minden embert megváltott. Ő azért halt meg, azért támadt fel és azért dicsőült meg, hogy életedben döntő változást tapasztalj. Ha az Evangélium nem teszi vidámmá a szívedet, akkor ez azt jelenti, hogynem volt még Isten-élményed. A keresztény élet újabb és újabb tapasztalatot jelent Istenről.
Ezt a tapasztalatot hozza létre benned a Szentlélek. "Ő tesz tanúságot szívedben Jézus Krisztusról, és Ő tesz képessé arra, hogy Jézust életed Uraként fogadd el" - írja a szerző. Ez a könyv a Fülöp-kurzus anyaga, vagyis a nyolc hetes "Élet a Lélekben" szeminárium hétvégi kurzusra való feldolgozása.

Ára: 12 ron

 

 

Leo Tanner: Miért kell szenvedni?

Minden ember megtapasztalja időnként a szenvedés terhét. Ez lehet testi, vagy lelki, lehet rövid, vagy éveken át tartó. Lehet a szenvedésben elkeseredni, de lehet tudatosan vállalni és meglátni benne az értéket.
A szerző erre az utóbbira vállalkozik. Utat mutat a Biblia által afelé, hogyan lehet a javunkra fordítani azt, ami fájdalmat okoz.
Jézus szenvedése az egész emberiség üdvösségét szolgálta. Ha Jézussal együtt viseljük a keresztet, akkor új értelmet nyer. Könnyebbé válik, és ami a legfontosabb, jót hoz elő belőlünk: alázatot, mélyebb hitet, másokkal való együttérzést, jóságot, emberséget, és még sok mást.

Ára: 15 ron

 

 

Gál Péter: A New Age keresztény szemmel

Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az örök kárhozattól! Ő a biztos út! Sokan megkísérlik más úton keresni a megváltást. Ez a más út nem marad következmények nélkül! Szellemi zűrzavar, lelki problémák, depresszió, szorongás léphet fel. Gál Péter atya őszintén feltárja előttünk, hogy minek mi a következménye. Nem ítél, csak rámutat a veszélyre, mint egy jó orvos: ez a baj, itt kell az életeden változtatni! A többit rábízza az olvasóra.
A könyvet több évi kutatómunka előzte meg, s ez a jelenlegi már a nyolcadik kiadás.

Ára: 32 ron

 

 

Mary Pereira - P. James Mariakumar: Okkultizmus és szellemi harc
(második kiadás)

Mary Pereira és James Mariakumar SVD atya hosszú évek óta dolgoznak együtt a gyógyító és szabadító szolgálatban. A közös lelkigyakorlatok tapasztalatai alapján a Biblia segítségével megvilágítják, hogy az okkultizmus és a New Age ellentmond a hitnek. A szerzők gazdag élettapasztalatuk alapján beszámolnak arról, hogyan ismerhetők fel az okkult terheltségek, és milyen fontos védelmet és szabadulást nyújtanak a katolikus egyház szentségei és szentelményei. Ezzel egyidejűleg a szerzők tárgyalják a lelki harc területét, és bemutatják a harcban használható lelki fegyvereket. Közben utalnak a katolikus karizmatikus megújulásra és a karizmákra, melyeket a Szentlélek ajándékoz nekünk, és megválaszolják a protestáns ellenvetéseket. Ajánljuk mindazoknak, akik tisztán akarnak látni és le akarják győzni az okkultizmus káros hatásait.

Ára: 2o ron

 

Neil Velez: Sebei által

A szerző halálos betegségből gyógyult meg hite által. Isten gyógyító szeretetéről szóló tanúságtételét csodás gyógyulások ezrei hitelesítik szerte a világon, ezek gyűjteménye ez a könyv.

Ára: 2o ron